olot

 

Spotlight âm trần

 

Spotlight gắn nổi

 

Spotlight rọi ray

 

Đèn nhà xưởng

 

Đèn đường